Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2023:804 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2023-12-06
2023:803 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2023-12-06
2023:802 Lag om upphävande av lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar 2023-12-06
2023:801 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 2023-12-06
2023:800 Regeringens beslut om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund 2023-12-05
2023:799 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2023-12-05
2023:798 Förordning om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 2023-12-05
2023:797 Förordning med instruktion för Kriminalvården 2023-12-05
2023:796 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2023-12-05
2023:795 Förordning om ränta på körkortslån för 2024 2023-12-05
2023:794 Förordning om ändring i förordningen (2023:585) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2024 2023-12-05
2023:793 Förordning om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket 2023-12-05
2023:792 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2023-12-05
2023:791 Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) 2023-12-05
2023:790 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) 2023-12-05

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404