Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:198 Lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2020-04-04
2020:197 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration 2020-04-04
2020:196 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall 2020-04-04
2020:195 Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 2020-04-04
2020:194 Förordning om ändring i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 2020-04-04
2020:193 Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 2020-04-04
2020:192 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584) 2020-04-04
2020:191 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 2020-04-04
2020:190 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön 2020-04-04
2020:189 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken 2020-04-04
2020:188 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta 2020-04-04
2020:187 Förordning om ändring i förordningen (2015:1034) om resolution 2020-04-03
2020:186 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen 2020-04-03
2020:185 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet 2020-04-03
2020:184 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution 2020-04-03