Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:282 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 2019-05-23
2019:281 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2019-05-22
2019:280 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 2019-05-22
2019:279 Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder 2019-05-22
2019:278 Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2019-05-22
2019:277 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning 2019-05-22
2019:276 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2019-05-22
2019:275 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185) 2019-05-22
2019:274 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 2019-05-22
2019:273 Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475) 2019-05-21
2019:272 Förordning om ändring i förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten 2019-05-21
2019:271 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd 2019-05-21
2019:270 Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion 2019-05-21
2019:269 Förordning om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika 2019-05-21
2019:268 Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154) 2019-05-21