Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2020:47 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2020-02-20
2019:821 utgår
2020:46 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket 2020-02-17
2020:45 Förordning om upphävande av förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin 2020-02-17
2020:44 Lag om skatteavtal mellan Sverige och Brasilien 2020-02-12
2020:43 Förordning om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2020-02-12
2020:42 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare 2020-02-12
2020:41 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 2020-02-11
2020:40 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) 2020-02-11
2020:39 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna 2020-02-07
2020:38 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) 2020-02-06
2020:37 Lag om ändring i lagen (2019:1275) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2020-02-06
2020:36 Lag om ändring i tullagen (2016:253) 2020-02-06
2020:35 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2020-02-06
2020:34 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet 2020-02-06