Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:153 Lag om ändring i lagen (1982:655) om vissa avgifter i allmän hamn 2019-03-20
2019:152 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning 2019-03-20
2019:151 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 2019-03-20
2019:150 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 2019-03-20
2019:149 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem 2019-03-20
2019:148 Förordning om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet 2019-03-20
2019:147 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2019-03-20
2019:146 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet 2019-03-20
2019:145 Förordning om ändring i förordningen (2007:1115) med instruktion för Rymdstyrelsen 2019-03-20
2019:144 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister 2019-03-20
2019:143 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister 2019-03-20
2019:142 Förordning om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning 2019-03-20
2019:141 Förordning om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen 2019-03-20
2019:140 Förordning om ändring i förordningen (1996:1524) med regeringens arbetsgivarnyckel 2019-03-20
2019:139 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion 2019-03-20