Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:568 Förordning om ändring i förordningen (2008:1280) om val till Sametinget 2019-09-06
2019:567 Förordning om passagerarregister 2019-08-27
Rättelsesida till lagen (2019:307) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
2019:566 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift 2019-07-26
2019:565 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2019-07-24
2019:564 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905) 2019-07-24
2019:563 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 2019-07-16
2019:562 Förordning om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer 2019-07-16
2019:561 Förordning om ändring i förordningen (2018:1720) om stöd för utveckling och användning av etanol i tung trafik 2019-07-16
2019:560 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 2019-07-16
2019:559 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken 2019-07-16
2019:558 Förordning om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2019-07-16
Rättelsesida till lagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
2019:557 Förordning om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2019-07-09
2019:556 Förordning om statligt stöd för bättre vattenhushållning 2019-07-09