Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Start

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2019:674 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet 2019-11-12
2019:673 Förordning om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. 2019-11-12
2019:672 Lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner 2019-11-11
2019:671 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 2019-11-11
2019:670 Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 2019-11-11
2019:669 Lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 2019-11-11
2019:668 Lag om upphandlingsstatistik 2019-11-11
2019:667 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur 2019-11-08
2019:666 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation 2019-11-08
2019:665 Lag om fortsatt giltighet av lagen (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål 2019-11-07
2019:664 Förordning om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund 2019-11-06
2019:663 Lag om behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2019-11-06
2019:662 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382) 2019-11-06
2019:661 Förordning om ändring i förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande 2019-11-06
2019:660 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter 2019-11-06