Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2018:531 Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb 2018-05-23
2018:530 Förordning om ändring i förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd 2018-05-23
2018:529 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2018-05-23
2018:528 Förordning om ändring i förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund 2018-05-23
2018:527 Förordning om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor 2018-05-23
2018:526 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655) 2018-05-23
2018:525 Förordning om ändring i förordningen (2017:947) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) 2018-05-23
2018:524 Lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-05-22
2018:523 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 2018-05-22
2018:522 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 2018-05-22
2018:521 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 2018-05-22
2018:520 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott 2018-05-17
2018:519 Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 2018-05-17
2018:518 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen 2018-05-17
2018:517 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506) 2018-05-17