Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling.

SFS-nummer Rubrik Publicerad
2021:289 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611) 2021-04-16
2021:288 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 2021-04-16
2021:287 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 2021-04-16
2021:286 Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. 2021-04-16
2021:285 Lag om ändring i rättegångsbalken 2021-04-16
2021:284 Lag om ändring i lagen (2020:548) om omställningsstöd 2021-04-16
2021:283 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) 2021-04-16
2021:282 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå, dels ändring i samma förordning 2021-04-16
2021:281 Förordning om ändring i förordningen (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran 2021-04-16
2021:280 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2021-04-10
2021:279 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten 2021-04-09
2021:278 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948) 2021-04-09
2021:277 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) 2021-04-09
2021:276 Förordning om ändring i mediestödsförordningen (2018:2053) 2021-04-09
2021:275 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) 2021-04-09

Prenumerera via e-post

Kontakt

E-post

 

Granskningskansliet
Statsrådsberedningen
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
Växel: 08-405 10 00

404